UPISI

 
Dječji vrtići Grada Zagreba primat će zahtjeve za upis djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i naobrazbe od 2. svibnja do 11. svibnja 2018. godine

AKO ŽELITE UPISATI SVOJE DIJETE U VRTIĆ potrebno je POPUNITI I POTPISATI ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA (možete ga preuzeti OVDJE ili na dnu stranice, na službenim stranicama Grada Zagreba ili ga možete osobno preuzeti u tajništvu vrtića).  ­­­­
Zahtjev za upis djeteta roditelji predaju u propisanom upisnom roku  od 02. do 11. svibnja 2018. u samo jednom dječjem vrtiću u pravilu prema mjestu stanovanja, uz naznaku još 1 dječjeg vrtića kao slijedeće opcije ukoliko dijete ne bude primljeno.


ISPUNJENI ZAHTJEV ZA UPIS U VRTIĆ TRATINČICA PREDAJE SE U TAJNIŠTVU VRTIĆA, SV.MATEJA 131.
RADNIM DANOM  OD 08.00.-11.30. I OD 13.30-16.00.

Pravo na upis ostvaruju djeca koja do 31.kolovoza 2018. navršavaju jednu godinu života.

UZ POPUNJENI ZAHTJEV TREBA PRILOŽITI:

1. Rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave) ili pisana privola roditelja   ٭ da vrtić može sam provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih

2. Uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta ili pisana privola roditelja    ٭ da vrtić može sam - putem nadležnog gradskog ureda provjeriti podatak o prebivalištu djeteta u evidenciji prebivališta i boravišta građana, te preslike osobnih iskaznica roditelja.

3. Dokazi o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:
- za dijete roditelja invalida Domovinskog rata - rješenje o statusu invalida Domovinskog rata,
za dijete oba zaposlena roditeljaelektroničkizapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

   ili potvrde poslodavaca o zaposlenju roditelja i potvrde prijava na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
- za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem -elektronički zapis  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ilipotvrda poslodavca o zaposlenju          roditelja i preslike prijave na HZMO, presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu,
za dijete samohranog zaposlenog roditelja - elektronički zapis  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
   ilipotvrda poslodavca o zaposlenju roditelja i dokazi o samohranosti: rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje        Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta,
- za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi - rješenje odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u                udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi,
- za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece - za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju        djeteta ili pisana privola roditelja da vrtić može sam provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih,
- za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu - rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta ili pisana privola roditelja da vrtić   može sam provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih,
- za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu - rješenje o pravu na doplatak za djecu,
za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe - relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta,
za dijete s teškoćama u razvoju - nalaz i mišljenje tijela vještačenja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju djeteta,
za dijete koje živi u iznimno teškim socijalnim i zdravstvenim prilikama - preporuka Centra za socijalnu skrb.

 
  ٭  privolu roditelj može potpisati na poleđini Zahtjeva
 
 
 
- Po predaji zahtjeva i cjelokupne dokumentacije roditelji će se u tajništvu predbilježiti za intervju sa stručnim suradnikom vrtića u predložene termine.
- Mogućnost upisa djeteta u vrtić ovisit će o broju zaprimljenih zahtjeva za upis, broju slobodnih mjesta u skupinama te objavljenih kriterija prioriteta
- O zahtjevima za upis djece odlučuje Komisija za upis djece koju imenuje Upravno vijeće predškolske ustanove.
- Komisija odlučuje o zahtjevima za upis djece u odgojno-obrazovni program na temelju rezultata cjelovitog uvida o razvoju i potrebama svakog djeteta, analize             dostavljene dokumentacije, rezultata inicijalnog razgovora s roditeljima, odnosno skrbnicima djece, uz nazočnost djeteta, koji timski obavljaju članovi stručno-razvojne službe, uz mogućnost konzultacije s vanjskim stručnjacima radi pribavljanja mišljenja i podataka bitnih za odlučivanje.
- obavijest o rezultatima upisa bit će dostupna na našem ulaznom prostoru 30.05. kao i informacija o održavanju roditeljskog sastanka za novoprimljenu djecu

Djeca koja po oglasu nisu primljena u gradsku predškolsku ustanovu mogu se upisivati tijekom godine, ukoliko postoje slobodna mjesta.

Na inicijalnom razgovoru 
  • razgovor roditelj obavlja s članovima stručnog tima, ovisno o raspoloživim terminima (naknadno)
  • roditelj na razgovor treba doći s djetetom i ispunjenim obrascem INICIJALNOG RAZGOVOR-a s podacima o djeteta
  • prikupljaju se podaci o obitelji, porodu djeteta, razvoju djeteta te njegovim navikama i potrebama, uvjetima u kojima živi i nekim drugim specifičnostima
  • roditelj može postaviti sva pitanja koja želi u vezi boravka djeteta u vrtiću i dobiti sve informacije koje ga zanimaju
  • roditelj treba donijeti svu medicinsku dokumentaciju za djecu s nekim posebnim potrebama (npr. alergije, febrilne konvulzije, kronična ili teža oboljenja, govorne poteškoće, poteškoće motornog ili spoznajnog razvoja i sl.) 
  • roditelj donosi potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu i kopiju knjižice cijepljenja, a original na uvid
Nakon objavljenih rezultata upisa
  • uz informaciju o rezultatima upisa, na oglasnim mjestima bit će i obavijest o datumu i vremenu kada će se organizirati roditeljski sastanak za sve roditelje novo upisane djece
  • na tom sastanku roditelji će dobiti osnovne i važne informacije o odredbama Ugovora  koji roditelj sklapa s vrtićem, o međusobnim obvezama , pravima i mogućnostima, o tome kako pripremiti dijete za polazak u vrtić kao i druge odgovore na postavljena pitanja
  • roditelji mogu sudjelovati s djecom na „danima otvorenih vrata vrtića“  kada će imati priliku obići prostore, razgovarati sa odgojiteljima i stručnim suradnicima ( termin ćemo naknadno objaviti)
Prije uključivanja djeteta u vrtić roditelj je obavezan :
- predati svu traženu dokumentaciju ( ukoliko je dogovorena potreba dodatne dokumentacije)
- POTPISATI UGOVOR - prema dogovoru ili naknadno objavljenim terminima

NAPOMENA: Ugovor se potpisuje samo sa roditeljima redovno procijepljene djece, a za djecu koja imaju potvrdu odabranog liječnika o odgodi cijepljenja, Ugovor se potpisuje na ograničeno vrijeme.
dogovoriti će se datum i vrijeme prvog dolaska djeteta u vrtić kao i postupci roditelja i vrtića za vrijeme perioda prilagodbe djeteta
 
  • Nova pedagoška  godina počinje 03.09.2018. za svu djecu.


Ispiši stranicu