RADIONICE ZA RODITELJE "RASTIMO ZAJEDNO"

Općenito o radionicama:

Cilj je programa radionica za roditelje „Rastimo zajedno“ omogućiti protok informacija , znanja vještina i podrške koji roditeljima koriste u ispunjavanju njihovih roditeljskih odgovornosti te promicati rast i razvoj kako roditelja tako i djeteta.

Na radionicama roditelji s voditeljicama i s drugim roditeljima razmjenjuju ideje o načinima na koje žive svoje roditeljstvo, bolje upoznaju sebe kao roditelja, uviđaju načine  na koje se odnose prema svom djetetu, te doznaju za druge moguće načine kroz razmjenu iskustva s drugim roditeljima. Roditelji se upoznaju i sa znanstvenim stajalištima o pozitivnoj interakciji roditelja i djeteta, kao i o roditeljstvu na dobrobit djeteta (i roditelja).
I uz sve to, preispituju se vrijednosti u podlozi vlastitog roditeljstva, uči se o potrebama djece i roditelja i načinima njihovog zadovoljavanja, vježbaju se komunikacijske vještine i odgovara se na druga pitanja za koja roditelji izraze interes.

Predavanjima i vježbama stječu se znanja i vještine koje roditelj dalje koristi u odnosu s djetetom, kroz razgovor izmjenjuju se iskustva o rješavanju problema s djetetom, a druženjem se postaje sigurniji, samopouzdaniji i zadovoljniji.

Radionice u našem vrtiću:
Na području Novog Zagreba prvi smo vrtić koji je započeo sa Unicefovim radionicama za roditelje "Rastimo zajedno". Radionice se održavaju jednom tjedno u prostoru polivalenta u trajanju od dva sata, a prve povratne informacije roditelja su da im je na radionicama izvrsno i da su dobili više od očekivanog.

 

Stuktura radionica:

Prva radionica – roditelji 21. stoljeća
·        Upoznavanje sa voditeljicama i međusobno upoznavanje roditelja
·        Dogovor o svrsi i ciljevima programa radionica i o načinu rada
·        Mozaik roditeljstva- uvid u svoj subjektivni doživljaj roditeljstva i njegove sličnosti sa doživljajima
          drugih roditelja

·        Slagalica osobnog rasta – povećanje uvida u osobni rast kao roditelja
Druga radionica – četiri stupa roditeljstva
·        Osvješćivanje vlastitog shvaćanja dobrog roditeljstva
·        Upoznavanje s četiri stupa roditeljstva u najboljem interesu djeteta
·        Prepoznavanje vlastitih roditeljskih vrijednosti i ponašanja

Treća radionica - roditeljski ciljevi i psihološke potrebe djeteta
·        Upoznavanje s temeljnim psihološkim potrebama
·        Povećanje uvida u razinu zadovoljenosti potreba u odnosu roditelj- dijete ( iz perspektive djeteta)
·        Povećanje uvida u svoje dugoročne roditeljske ciljeve i načine njihova postizanja
·        Igra – Dodavanje nevidljivom loptom

Četvrta radionica – sva naša djeca i kako ih volimo
·        Upoznavanje razvojnog tijeka , potreba djeteta i individualnih razlika - komunikacija u
           parovima-pričanje o svom djetetu

·        Crta razgraničenja- vježba
·        Igra sadimo vrt
·        Senzibiliziranje za empatijsko razumijevanje djetetovih stanja i usklađivanje s njima
·        Povećanje uvida u vlastiti emocionalni dijalog s djetetom

Peta radionica- slušanje –važna vještina roditeljstva
·        Upoznavje s načinima kvalitetnog slušanja i prihvaćanja druge osobe
·        Osvješćivanje vlastitih načina slušanja
·        Unapređivanje vještine aktivnog slušanja
·        Slagalica osobnog rasta kao roditelja
·        Igra-voćna salata

Šesta radionica – kako dijete uči o svijetu oko sebe
·        Razgovor bojama na papiru
·        Kako djetetu posredujemo svijet – povećenje osjetljivosti za prepoznavanje mogućih izvora
           upoznavanja svijeta

·        Kako opisujem djetetu ono što zajedno doživljavamo
·        Slikovnice mog djeteta
·        Igra – pričamo pantomimom

Sedma radionica – granice: zašto i kako?
·        Koliko ste u stanju slijediti upute
·        Povećanje uvida u različite načine vođenja djeteta te postavljanje granica i očekivanja
·        Osvješćivanje izricanja dopuštenja, očekivanja i JA-poruka
·        Slagalica osobnog rasta
·        Igra – potpis u zraku

Osma radionica - kreiramo i biramo rješenja
·        Pravila- povećanje znanja o pravilima
·        Ponavljamo gradivo- unapređivanje primjene stečenih znanja i vještina za usmjeravanje djetetova
          ponašanja u zadanim sitacijama

·        Kreiramo rješenja
·        Igra - Konfuzija
Deveta radionica - roditeljske odgovornosti i još poneka pitanja
·        Tri vrste odgovornosti - povećanje znanja o vrstama odgovornosti i uvida u vlastito preuzimanje
          roditeljskih odgovornosti

·        Dijete pred ekranom
·        Pitanja za šešir - preispitivanje preostalih otvorenih pitanja

Deseta radionica - biti roditelj: utjecaji i izbori
·        Dijete svojih roditelja, roditelj svom djetetu - povećanje uvida u utjecaj iskustva iz vlastitog djetinjstva
           na sadašnje roditeljsko ponašanje

·        Moje drvo snage za roditeljstvo - povećanje uvida u unutarnje i vanjske izvore snage i podrške
           roditelju

·        „Loša faza“- povećanje znanja o utjecajima vlastitog neugodnog emocionalnog stanja na roditeljsko
           ponašanje i na dijete

·        Unapređivanje vještina suočavanja sa stresom te upravljanja ljutnjom i raspoloženjima

Jedanaesta radionica - završetak i novi početak
·        Prepoznavanje osobnog rasta kao roditelja
·        Provjera znanja i razumijevanja novostečenih pojmova
·        Evaluacija radionica
·        Završetak grupnog rada i planiranje budućnosti

Ispiši stranicu